ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДНЗ 613

2021-01-21

Схвалено Затверджено

педагогічною радою наказ № від 31.08.2020р.

ДНЗ №613 директор ДНЗ №613

Протокол №1 від 31.08.2020р. ___________ О.В.Казмірук

Освітня програма

дошкільного навчального закладу(ясла-садок)

компенсуючого типу, санаторний №613

Оболонського району м. Києва

на 2020-2021 навчальний рік

Зміст

Вступ

Розділ 1. Проблеми та завдання, над яким працюватиме дошкільного навчального закладу(ясла-садок) компенсуючого типу, санаторний №613

Розділ 2. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

Розділ 3. Форми організації освітнього процесу

Розділ 4. Умови забезпечення якості дошкільної освіти

Розділ 5. Кадрове забезпечення

Розділ 6. Предметно- просторове розвивальне сердовище

Розділ 7. Партнерська взаємодія

Розділ 8. Особливості організації освітнього простору

8.1. Гурткова робота

8.2. Використання інноваційних методик та технологій

8.3. Лікувально-профілактична робота

Розділ 9. Моніторинг якості надання освітніх послуг

ВСТУП

Основні концептуальні підходи до розробки Освітньої програми базуються на основі чинного законодавства відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), інших нормативно-правових актів.

Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до його Статуту. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.

Мета Освітньої програми: створення в дошкільному навчальному закладі інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основні завдання освітньої програми:

1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:

- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій діяльності дітей – спільній і самостійній);

- нових освітніх технологій (мнемотехніка, сторітелінг, фітбол-гімнастика та інших);

- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

2. Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:

- освіти і розвитку дітей раннього та передшкільного віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.

3. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища дошкільного закладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові

психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- розвиток системи управління ЗДО на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.

Призначення закладу дошкільної освіти полягає у наданні дітям якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного закладу стає запорукою її успішного розвитку і є головним критерієм оцінки його результату. Реалізація завдань полягає у забезпеченні емоційного благополуччя, що сприяє розвитку фізичного, психічного, соціального здоров’я та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

Згідно рекомендованих програм (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 No 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти») з рішенням педагогічної ради ДНЗ №613 (протокол № 1 від 31.08.2020 року) освітній процес у закладі здійснюється за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.)

При організації освітньої діяльності звертає увагу на провідний вид діяльності дітей (ранній вік — предметно-маніпулятивна; дошкільний вік —ігрова), а також на те, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

Пріоритетні завдання для розвитку дітей:

• раннього віку — опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, формування активного мовлення, розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), виховання культурно-гігієнічних навичок;

• молодшого дошкільного віку — оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвиток мовлення, вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію);

• середнього дошкільного віку — ігрова діяльність, формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри;

• старшого дошкільного віку — формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).

Розділ 1. Проблеми та завдання, над яким працюватиме дошкільного навчального закладу(ясла-садок) компенсуючого типу, санаторний №613

Завдання на 2020– 2021 навчальний рік

1. Продовжувати формувати економічну освідченість дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності.

2. Розвивати мовленнєву компетентність у дітей дошкільного віку засобами художньої літератури.

3. Формування пізнавальних здібностей дітей і розвиток пізнавального ставлення до природи-основа екологічного розвитку дітей в дошкільному закладі.

4. Продовжити роботу із збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування здорового способу життя, шляхом впровадження в дошкільний заклад фізкультурно-оздоровчої роботи.

5. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість родини закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebook.

Шляхи реалізації завдань:

- використання інноваційних технологій;

- взаємодія з батьками;

- особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

- тематичне планування освітнього процесу;

- забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;

- здійснення моніторингу якості освіти.

На літній період 2021 рік

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців.

Завдання:

- Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного закладу шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

- Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

- Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

Шляхи реалізації завдань:

- оптимізації рухового режиму;

- розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки;

- використання ігор з піском та водою;

- самостійна ігрова та художня діяльність дітей;

- просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

Розділ 2. Загальний обсяг навантаження та очікувальні результати навчання здобувачів освіти

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2019-2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

у групі раннього віку – 10 хвилин;

у групі молодшого дошкільного віку - 15 хвилин;

у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;

у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у першій молодшій та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в першій молодшій, різновіковій, старшій групах).

Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності протягом дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме:

у групі раннього віку – 10 хвилин;

у групі молодшого дошкільного віку - 15 хвилин;

у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;

у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із І молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років 20 хвилин від 4 до 5 років – 25 хвилин; від 5 до 6 років – 25-30 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2020-2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента

Набуття дитиною різних видів компетенцій від­бувається в різних видах діяльності (ігровій — провідній для дітей до­шкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно і конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях.

Особистісно-оцінна компетенція

Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім'ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяль­ності. Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного став­лення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орі­єнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного світо­відчуття щодо свого сьогодення і майбутнього

Соціально-комунікативна

Обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчат­ка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціаль­ними та морально-етичними нормами міжособистісних взає­мин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпережи­вати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні спо­соби спілкування в різних життєвих ситуаціях

Природничо-екологічна

Обізнана з природним середовищем планети Земля та Все­світом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усві­домлює їх значення для діяльності людини, для себе. Спри­ймає природу як цінність, виокремлює позитивний і нега­тивний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі.

Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного здоров'я, настрою, активності від ста­ну природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необ­хідність дотримання людиною правил доцільного природо­користування, чистоти природного довкілля, заощадливо­го використання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домір­ні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля

Художньо-продуктивна

Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та есте­тично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в жит­ті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнава­ти образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію.

Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє ко­мунікативними навичками спілкування з приводу змісту і кра­си твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки — образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, лі­тературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтере­си, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Ви­промінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури

Ігрова

Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх викорис­товувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила]; реалізовувати власні ігрові задуми; до­тримуватись ігрового партнерства та рольових способів пове­дінки, норм та етикету спілкування у процесі гри

Математична

Виявляє інтерес до математичних понять, усвідомлює і за­пам'ятовує їх; розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших [у межах 10); обізнана зі структурою арифметичної задачі; вміє розв'язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 10

Комунікативна

Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініці­ативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації.

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції

Результат освітньої роботи. Декоративне мистецтво

Має уявлення про декоративне мистецтво як вид мистецтва, розріз­няє та емоційно-ціннісно ставиться до його основних ви­дів (вишивка, писанкарство, декоративний розпис, народна лялька); їх характерні особливості та регіональні відмінності. Розуміє відмінності різновидів декоративного мистецтва: народне, ужиткове, авторське, сучасне). Розуміє символіку українських орнаментів, специфіку кольорів. Має уявлення про світове декоративне мистецтво. Одержує радість, естетичну насолоду від виконання власних орнаментів, творчих робіт.

Шашки

Виявляє інтерес до гри в шашки. Орієнтується на шаховій дошці; усвідомлює і за­своює правила гри. Виявляє творчі здібності, цілеспрямованість, зібраність, самостійність, посидючість, гнучкість і логічність мислення, винахід­ливість, терпіння; повагу і толерантність до партнера; позитивно ставиться до успіхів інших дітей; спокійно реагує на свої невдачі у грі, вміє програвати, прагне само­стійно досягти успіхів.

Розділ 3. Форми організації освітнього процесу

Освітня діяльність колективу направлена згідно листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 No 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину».

З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку здійснювати організацію простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Організація осередків діяльності дає можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупченн.

Впровадження в дошкільний навчальний заклад дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи тих причин відсутня в закладі (за допомогою спілкування та викладання матеріалу під час онлайн семінарів, майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалів на онлайн- платформах Google Classroom, ZOOM тощо, розміщення відео заняття, що в онлайн режимі проводить вихователь на сайті ЗДО). Можливе застосування мобільних додатків Messenger, Viber, Facebook у межах робочого часу.

У освітньому процесі ДНЗ передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, освітні ситуації, екскурсії, спостереження, організовані ігри тощо.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми.

Види занять

За змістовими напрямами освітньої роботи:

- з фізичного розвитку (фізична культура, валеологічне виховання);

- з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток);

- з мовленнєвого розвитку (зв’язне мовлення, поповнення словника, граматична складова мовлення, граматика, в т.ч. підготовка руки до письма);

- з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність) .

За змістом:

- односпрямовані або предметні (з одного виду діяльності)

- різноспрямовані або міжпредметні (носять інтегрований або комплексний характер)

За дидактичними цілями розрізняють такі види занять:

- на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь;

- на закріплення знань і раніше отриманих умінь, систематизацію накопиченого досвіду;

- мішані заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією і застосуванням набутих знань, умінь, навичок.

За способом організації дітей заняття бувають:

- фронтальні (загально-групові), що проводяться одразу з усією групою дітей;

- підгрупові, для яких дітей організують по 8-15 залежно від загальної кількості;

- індивідуально-підгрупові (індивідуально-групові), на яких діти об’єднані по 4-8 осіб;

- індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4.

За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання виділяють такі види занять:

- комбіновані - певна комбінація наочних, словесних, практичних методів і прийомів, різних засобів навчання – вправ, ігор, іграшкової, предметної, ілюстративної наочності, літературних, музичних творів тощо;

- ігрові та сюжетно-ігрові - вирішується за допомогою спеціально підібраних ігор (дидактичних, рухливих, елементів ігор-театралізацій, драматизацій, конструксторсько-будівельних та інших) чи ігрових вправ;

- домінантні – заняття, у яких домінують певні засоби розвитку, навчання і виховання чи види діяльності.

Форма планування роботи з дітьми

При організації роботи ДНЗ всі працівники керуються планом роботи закладу на навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Планування у вікових групах та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами.

В освітньому процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), рухова, ігрова, художня, мовленнєво-комунікативна, природничо-пізнавальна, трудова, дослідницька та ін., індивідуальна робота, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи такі види планування: перспективне та календарне. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програми.

Перспективний план розробляється на місяць наперед. В ньому зазначається:

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- робота з батьками на місяць;

- теми тижнів;

- орієнтовний розподіл занять на тиждень;

- планування другої половини дня

Календарні плани складаються вихователями на наступний день (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

- дата;

- тема тижня/дня;

- планування І та ІІ половини дня за режимними моментами;

- мета діяльності;

- форми і методи роботи у поширеному вигляді до кожного виду діяльності.

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Плани складаються музичним керівником на тиждень вперед.

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами;

- перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання (циклограма рухливих ігор);

- календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, групою тощо.

Плани складаються інструктором з фізкультури на місяць вперед. Форма написання планів затверджується на першому засіданні педагогічної ради на початку навчального року.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором закладу та є складовою частиною річного плану роботи закладу.

Планування роботи з батьками

Протягом навчального року в закладі діє перспективний план роботи з батьками для всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ДНЗ на навчальний рік.

Щомісяця у перспективному плані роботи вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до циклограми роботи з батьками з річного плану. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Розділ 4. Умови забезпечення якості дошкільної освіти

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдарування і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ДНЗ №613 – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

Заклад дошкільної освіти впроваджує освітню діяльність за фізкультурно-оздоровчим пріоритетними напрямом.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00. до 19.00.

Режим дня дошкільного навчального

закладу

Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика, індивідуальне спілкування……………………………………………………………..

7.00-8.00

Підготовка до сніданку. Сніданок …………………………………...

8.30-8.40

Ігри, підготовка до занять……………………………………………..

8.40-9.00

Колективні та індивідуальні заняття…………………………………

9.00-10.30

Підготовка до прогулянки, лікувальні процедури…………………..

10.30-11.00

Прогулянка, індивідуальні заняття…………………………………...

11.00-12.30

Ігри. Повернення з прогулянки, обід…………………………………

12.30-13.00

Підготовка до сну. Сон ……………………………………………….

13.00-15.00

Поступовий підйом, гартувальні процедури………………………...

15.15-15.30

Полуденок. Ігри, заняття, лікувальні процедури ……………………

15.30-17.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, повернення з прогулянки……………………………………………………………..

17.00-17.30

Підготовка до вечері. Вечеря………………………………………….

17.30-18.00

Вечірня прогулянка…………………………………………………….

18.00-19.00

8.2. Використання інноваційних методик та технологій

У 2020-2021 навчальному році дошкільний навчальний заклад працює з питання «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес». Роботу з цього питання регламентує план роботи, який реалізовує завдання плану роботи закладу на 2020-2021 н.р. з питання вивчення та впровадження інноваційних методик та технологій в роботу з дітьми.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році заклад буде продовжувати працювати над вивченням та впровадженням таких інноваційних методик та технологій:

- Всесвітній програмі соціальної і фінансової освіти для дітей-дошкільнят віком від 3-7 років «Афлатот», молодша група «Калинка» вихователі Ферег К.А., Казмірук А.В.;

- «Мнемотехніка» - всі педагоги дошкільних груп;

- Психолого-педагогічне проектування – молодша група «Сонечко» вихователі Литвин І.В., Батюк І.П.; старша група «Дзвіночок» вихователі Заїка М.С., Задорожна А.В.; старша група «Пізнайко» вихователі Ковтун Т.В., Черенкова І.М.

- Методика В.Єфименка – інстуктор з фізичного виховання Батюк І.П.

8.2. Лікувально – профілактична робота.

Наш дошкільний навчальний заклад – санаторного типу, тут виховуються діти, які часто страждають на захворювання верхніх дихальних шляхів. Тому напрямом роботи колективу ДНЗ є зміцнення здоров’я вихованців.

Педагоги, медичні працівники дошкільного закладу в співпраці з батьками створили цілісну систему зміцнення здоров’я дітей, яка містить комплекси лікувально-профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також передбачає оптимальний руховий режим і повноцінне харчування вихованців.

Для зміцнення здоров’я дітей у нашому ДНЗ використовуємо різноманітні форми та методи загартування. Це чітка організація теплового й повітряного режимів, сталий режим прогулянок гігієнічні процедури тощо.

Основні напрями роботи зі зміцнення здоров’я дітей:

- Лікувально-профілактична робота

- Сприятливі психологічні умови

- Повноцінне раціональне харчування

- Санітарно-гігієнічні норми

- Фізіологічно доцільний режим дня

- Систематичне загартування

Комплекс лікувально-профілактичних заходів з оздоровлення дітей

ü Сезонна профілактика рецидивів захворювання за призначенням лікаря

ü Загартування

ü Масаж

ü Спеціальні дихальні вправи

ü Фізичні вправи для розвитку рухів

ü Чітке дотримання санітарно-гігієнічного режиму

ü Фізіотерапевтичні методи профілактики

ü Вітамінізація харчування

ü Полоскання рота та горла «срібною» водою

ü Оптимально збалансований раціон харчування

ü Активний вплив на спосіб життя дитини шляхом цілеспрямованої санітарної освіти батьків та дітей

Фізкультурно-оздоровча робота

гурткова робота

Малятко «Здоровятко»

Кiлькiсть переглядiв: 310