• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Аналіз роботи ДНЗ №613 за 2021/2022 навчальний рік.

Директор ДНЗ №613 О.Казмірук

Закінчився ще один навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу. Цей рік виявився важким. На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до кожного, що сучасний дитячий садок - це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті.

Змінюються умови життя і вимоги закладів загальної середньої освіти до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, лише висуваючи єдині вимоги з боку батьків та вихователів.

Головними завданнями, як засобу інформування громадськості є:

- забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом освіти;

- стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти .

Дошкільний навчальний заклад №613 у своїй роботі підпорядковується управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головна мета діяльності ДНЗ забезпечення реалізації права громадян на

здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 250 місць. У ДНЗ протягом 2021-2022 н.р. функціонувало 8 груп.

Режим роботи закладу 12 годин.

Групи комплектуються за віковими ознаками, з них:

- 2 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

- 2 групи для дітей віком від 3 до 4 років

- 2 групи для дітей віком від 4 до 5 років;

- 2 групи для дітей віком від 5 до 6 років.

У 2021-2022 навчальному році заклад відвідували 133 дитини.

Навчально-виховний процес в закладі дошкільної освіти забезпечують кваліфіковані спеціалісти, а саме:

1 директор, 1 вихователь-методист, 16 вихователі, 1 керівник гуртка, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури.

За рівнем кваліфікаційного рівня у закладі дошкільної освіти педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» – 7 37%

«спеціаліст першої категорії» – 5 21%

«спеціаліст другої категорії» – 2 16%

«спеціаліст» – 8 26%

2 педагогічних працівника мають звання «вихователь-методист», 1 працівник «старший вихователь».

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 1;

від 5 до 10 років – 1;

від 10 до 15 років – 7;

від 20 до 30 років – 7;

більше 30 років – 6.

Аналіз роботи щодо підвищення фахової майстерності педагогів свідчить, що протягом 2021-2022 навчального року проходження курси педагогів здійснювалися за накопичувальною кредитно-модульною системою за між атестаційний період.

За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователю Данілевській Л.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователю Діденко Є.Я., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю Довгопол М.С.

Належна увага приділялась самоосвіті педагогів, кожен працював над узагальненням індивідуальної методичної теми. Педагоги були активними учасниками педрад, педгодин, колективних переглядів.

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в закладі дошкільної освіти працюють методична та психологічна служби. Освітній процес здійснюється на основі забезпечення умов для повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Навчально-матеріальна база закладу освіти устаткована, постійно оновлюється та гармонізується. В ДНЗ створені належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального.

Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за художньо-естетичним напрямом (розвиток і формування передумов творчих здібностей, життєвих компетентностей особистості засобами зображувальної, художньо-мовленнєвої, музично-хореографічної, театральної діяльності).

У 2021-2022 навчальному році організація освітнього процесу була спрямована на виконання основних завдань закладу дошкільної освіти, при визначенні яких були враховані їх сучасність та актуальність, а саме:

- Продовжувати формувати економічну освідченість дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності.

- Продовжувати роботу з формування мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників за допомогою мнемотехніки.

- Розвивати логічне мислення дошкільників засобами логіко-математичних ігор.

- Продовжувати впроваджувати у навчально-виховний процес новітніх методик профілактики дитячих захворювань, здоров’язбережувальних технологій та соціально-оздоровчих проектів.

- Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість родини закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebook.

- Стимулювати у педагогів потребу саморозвитку

Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи.

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33), Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305 ( зі змінами)), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), листа МОНУ «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» від 10.08.2021 №1/9-406, та іншими чинними нормативно-правовими актами вищих органів державної влади. Підвищенню якості методичної роботи, майстерності педагогів у дошкільному закладі сприяли педагогічні ради, семінари, конкурси, виставки, день педагогічної майстерності.

У навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу щодо формування соціально-громадянської компетенції дітей дошкільного віку, шляхом творчого підходу до підбору інноваційних форм, методів та прийомів роботи. Систематична робота вихователів для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку сприяли формуванню різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістичної та патріотично налаштованої особистості.

При цьому приділялась увага такому пріоритетному напрямку освітньої роботи, як формування мовленнєвої та пізнавальної діяльності дошкільників за допомогою мнемотехніки. Так, було організовано і проведено засідання педагогічної ради з даного питання «Формування мовленнєвої та пізнавальної компетентності дошкільників за допомогою мнемотехніки» в ході якого розширились уявлення педагогів про важливий напрямок мовленнєвого виховання, як на заняттях з розвитку мови так і на музичних заняттях.

Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. У методичному кабінеті було організовано постійно-діючі виставки:

"Новинки методичної літератури".

"Програмове забезпечення".

"Куточок атестації"

«Інноваційні технології у сучасному дошкільному закладі".

Поповнено кабінет добіркою матеріалів з усіх розділів програми.

Вихователі мали можливість обмінятися досвідом роботи під час колективного перегляду занять:

· «Казка, як засіб розвитку словесної творчості» вихователь старшої групи Довгопол М.С.;

· «Мнемотехніка на музичних заняттях» музичний керівник Хриплива Ю.Ф.;

· Комплексне заняття з логіко-математичної компетентності вихователь старшої групи Данілевська Л.М.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

· Консультації вихователя-методиста для вихователів індивідуальні колективні протягом року;

· Огляди-конкурси серед вихователів закладу дошкільної освіти;

· Тематичне вивчення: «Формування мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників за допомогою мнемотехніки», «Система роботи з дітьми дошкільного віку з безпеки життєдіяльності дошкільника»

· Психолого-педагогічні тренінги: «Запобігаємо вербальному насильству» (вересень 2021р.),

· Лекції « Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та сім’ї» (вересень 2021р.); «Формування в дітей дошкільного віку життєво безпечної поведінки» (лютий 2022р.),

· Семінари для вихователів з тем: « Мнемотехніка в освітньому процесі»» (листопад 2021 р.), «Організація й проведення дозвілля на життєво безпечну тематику» (лютий 2022р.) .

· Педагогічні ради: «Основні орієнтири нового навчального року у 2021/2022 н.р.» (вересень 2021р.), «Формування мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників за допомогою мнемотехніки» (листопад 2021р.)

Не менш ефективною формою освітньої роботи з виховання дошкільників є проведення спільних з батьками заходів (проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси).

У зв’язку із запровадженням в Україні військового стану, в березні 2022 року освітній процес в закладі освіти був організований у дистанційному режимі на платформі Zoom. Згідно наказу в березні місяці оголошено з квітня місяця простій у роботі працівників закладу до можливості відновити роботу.

Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. Так, на етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. А на етапі початкового шкільного навчання - з урахуванням того рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина прийшла до школи, і опорі на нього. Такий підхід забезпечує поступальний природний розвиток особистості дитини. Слід відзначити, що на відповідному рівні велася робота з питання наступності ДНЗ і СЗШ №256. Згідно плану, робота в основному виконана. Старші дошкільники здійснили екскурсії до СЗШ №256 із ознайомленням території, до бібліотеки, спортивного залу.

Заслуговує на увагу створення умов для роботи по організації безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в різних сферах діяльності: на заняттях, на прогулянці, поводження та дотримання правил техніки безпеки в різних ситуаціях. 2 рази на рік проводився "Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності" (грудень, квітень), в травні «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень безпеки дорожнього руху», які вплинули на міцність знань дітей із безпеки життєдіяльності.

У ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

- система загартування:

- - гімнастика,

- повітряні ванни,

- самомасаж,

- по доріжкам «здоров’я»,

- гімнастика пробудження після денного сну;

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога. розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, на нарадах.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, лікар, сестра медична старша, сестра медична, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю.

Дошкільний навчальний заклад має типову споруду. До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова, спальня, туалет, буфетна. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, регулюються по висоті, відповідають вимогам техніки безпеки. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу, дзеркало та лави. Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної освітньої роботи з дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та самостійної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Всі приміщення використовуються раціонально. Працює музична, спортивна зала, обладнано методичний, психологічний, медичний, фізіопроцедурний кабінет. Питання матеріального забезпечення сплановане в річному плані роботи закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».

Будівля закладу дошкільної освіти має металевий паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру територія захищена зеленою зоною. Приміщення знаходиться в належному стані, постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання. Всі групові кімнати та коридори естетично оформлені, інтер’єр приміщень підібраний з урахуванням сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені обладнанням та укомплектовані згідно вимог.

Три групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ має ізольований вхід, ще заклад має 4 входи, що дає змогу забезпечувати якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.

Харчоблок знаходиться в належному стані, має цех готової продукції та сирої, в робочому стані технологічне обладнання. Постійно залишаються на контролі його ремонт та поновлення. В цілому технологічне обладнання в дошкільному закладі працює, підтримується його використання в безперебійному режимі.

Значна увага приділяється оновленню інтер’єру в закладі. Всі групові кімнати оснащені відповідно віку дітей, створені розвивальні середовища, належні умови щодо утримання дітей. Кожна група має естетичний вигляд, індивідуальний сучасний інтер’єр. Для інформаційного забезпечення в дошкільному навчальному закладі функціонує 2 комп’ютерів та 2 принтерів, інтерактивна дошка. Всі групи мають естетичний вигляд, в них створені комфортні умови для перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей та нахилів, для забезпечення рухової діяльності. Групи постійно поповнюються розвиваючими іграми та іграшками, дидактичними посібниками, які сприяють розвитку пізнавальної сфери та методичною літературою. Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців, спонукає дітей до елементарних дій з ним, сприяє розвитку пізнавальної сфери.

В кожній групі організовані осередки:

- осередок технологій;

- осередок мистецтва;

- осередок Здоров’ятко;

- осередок математики і логіки;

- природній осередок.

Таке середовище в групових кімнатах сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній діяльності, набуттю практичного досвіду.

Створені також умови для музичного виховання дітей дошкільного віку. Музична зала використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання відповідно до розкладу занять та плану роботи закладу. Музична зала забезпечена музичними інструментами, необхідними меблями, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. В залі є фортепіано, музичний центр, набір CD-дисків, касети із записами класичної та сучасної музики.

Гармонійному розвитку дітей сприяє також створення адміністрацією закладу освіти необхідних умов для організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Фізкультурна зала використовується для проведення щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг, Днів здоров'я, ранкової гімнастики тощо, відповідно до розкладу занять та річного плану роботи закладу. Спортивна зала оснащена необхідним спортивним обладнанням: гімнастичними стінками; атрибутами для виконання загальнорозвиваючих вправ (м’ячі, скакалки, гімнастичні палки, кеглі); обладнанням для розвитку основних рухів (гімнастичні лави, драбини, ребристі дошки, мати, канати, дуги); виготовленим власноруч нестандартним обладнанням для перестрибування, доріжками для профілактики плоскостопості). Фізкультурне обладнання відповідає гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп. Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі в достатній кількості, постійно оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.

Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. На території закладу працює зовнішнє освітлення.

Постійно проводиться облік використання електроенергії, щорічно проводиться інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу, створюється комісія щодо його проведення.

Адміністрація закладу приділяє велику увагу озелененню території, створенню комфортного середовища для перебування вихованців на подвір`ї. На території розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки (городи). Доцільно розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових майданчиках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів, вирубка сухих гілок. Кожна група має ізольований ігровий майданчик. Для проведення освітньої роботи під час літнього оздоровлення вихованців кожний ігровий майданчик укомплектований столами і лавами, стільчиками. На території закладу розміщено спортивний майданчик. Постійно проводиться робота щодо його фарбування та збереження спортивного обладнання. Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці. Обладнання на групових ділянках та спортивному майданчику розміщено доцільно, надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання.

Для інформування батьківської громадськості з питань перебування дітей у закладі, їхнього розвитку, навчання, дозвілля, харчування тощо працюють веб-сайт закладу та сторінка ДНЗ у соціальній мережі Facebook, де постійно оновлюються і поповнюється змістовий матеріал. У кожній віковій групі з початком навчального року були створено вайбер-чати, у яких також постійно змінюється інформаційний матеріал. Батьки мають змогу обмінюватися думками, більше дізнаватися про життя дошкільнят, тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню тощо.

Значна увага в закладі з року в рік приділяється зміцненню та збереженню здоров’я дітей. Аналіз захворюваності проводиться сестрою медичною старшою щомісячно та щоквартально. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

- контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

- контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

- оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

- нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно.

Для того щоб оздоровча діяльність була найбільш ефективною, ми здійснюємо постійну оцінку рухової підготовки та стану здоров’я дітей, діагностику рівня розвитку психічних процесів тощо. Саме на основі отриманих даних реалізуємо індивідуальний підхід у лікуванні й оздоровленні дітей.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня є обов’язковими і необхідними для дітей дошкільного віку. Вони сприяють зміцненню здоров’я, підвищенню розумової працездатності дітей, активізації рухового режиму у дошкільному закладі.

Медичне обслуговування дітей здійснює лікар Т. В. Ахполова, сестра медична старша С. А. Горбач, медична сестра фізіопроцедурного кабінету К. І. Ільїна.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу.

Пріоритетним завданням у роботі - залишаються здоров’язберігаючі аспекти.

Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

Оздоровче спрямування освітнього процесу та лікувально-профілактичні заходи складають зміст роботи ДНЗ.

У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

* чітке дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ;

* корекція режиму дня і харчування дитини;

* заходи щодо послаблення адаптаційного синдрому;

* профілактика ГРЗ, грипу;

* фізіотерапевтичні методи профілактики;

*активний вплив на спосіб життя дитини шляхом цілеспрямованої просвітницької освіти батьків і дітей.

1

Люстра Чижевського

З вересня 2021 р. по лютий 2022 р. – 2606 процедур

2

Срібна вода

Вересень 2021р., грудень 2021 р., – 2541 процедур

3

Аромотерапія

Грудень 2021 р., – 3220 процедури

4

Вітамінний чай

Грудень 2021 р., – 2700 процедур

5

Полоскання горла настоями трав

Грудень 2021 р., лютий 2022 р. – 2440 процедур

Лікувально-оздоровчі заходи:

* прогрівання лампою;

* опромінювання носоглотки.

* кварцування;

* фітотерапія:

* інгаляції із застосуванням цілющих трав;

* вживання відварів лікарських трав;

* полоскання рота і горла;

* дієтичне харчування;

* оптимально збалансований раціон харчування.

1

Загальне УФО

№10 – 1450 процедур

2

УФО носа

І та ІІ курс – 791 процедур

3

УФО горла

І та ІІ курс – 580 процедур

4

Інгаляції

І та ІІ курс – 78 процедур

5

Солюкс

150 - процедур

6

УВЧ

1755 - процедур

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей нашого закладу. Під особливим контролем температурний режим приміщень. Взимку у садочку тепло подається зі відремонтованої теплої підлоги, та опалювальних приладів. Влітку працюють вентиляційні системи, які подають свіже повітря в групові кімнати та спальні.

завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, особливо зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою попередження поширення короновірусної інфекції проведення оздровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд та обстежуються в баклабораторії.

Одним з надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів є система НАССР.

НАССР - Hazard Analysis Critica lControl Points - система, що дозволяє передбачити, оцінити ризики і запобігти випуску небезпечної харчової продукції, тим самим, забезпечити споживачам гарантії безпечності харчових продуктів. Система НАССР є науково-обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечних харчових продуктів шляхом ідентифікаціїі контролю небезпечних факторів: біологічного, хімічного і фізичного походження, починаючи від сировини до обігу та споживання готової продукції.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку Держпродспоживслужби.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021р №305, Наказу від 26.02.2013 № 202/165«Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Використовуємо при приготуванні страв рецепти Євгена Клопотенка: від технології приготування страв нових сучасних видів страв, нових інгредієнтів і навіть назв самих страв: чахохбілі з куркою, рагу з карі, мусака, нагетси курячі, соус бешамель…

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з директором та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів. Робота з організації харчування дошкільників в закладі освіти ведеться на достатньому рівні.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування одного дня становить в групах раннього віку – 54,88грн., в садових групах – 70,18 грн. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у дошкільному навчальному закладі щомісячно проводився аналіз виконання натуральних норм харчування.

Аналіз виконання натуральних норм за 2020 рік – 94,48%, за 2021 р. – 92%.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, дошкільний навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. За звітний період травмування дітей не було.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Щомісячно оновлюється стенд «Безпека дітей у наших руках» сучасними пам’ятками та порадами. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно проводилися заняття щодо дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, побутового травматизму тощо, розваги, дидактичні ігри, екскурсії, тематичні тижні.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період у закладі є 37 вогнегасників, 5 діелектричних килимків на харчоблоці та пральні, наказом призначено відповідальних осіб. Обладнано приміщення автоматичною сигналізацією; поповнено інвентарем пожежні щити.

Приміщення і територія закладу оснащенні необхідним інвентарем, перебувають у доброму стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

З кожним роком зміцнюється матеріальна база закладу. Технічний стан будівлі задовільний. Утримання, облаштування будівлі та території відповідає санітарним нормам утримання дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, озеленена. Огорожа території частково відремонтована, знаходиться у задовільному стані. Ігрові та спортивний майданчик обладнані, ігрове обладнання відремонтоване, пофарбоване, підтримується у безпечному стані. Майданчики розмежовані живою огорожею. Прочищені бордюри, підстрижено кущі, облаштовано квітники. М’яким інвентарем заклад забезпечено на 90%.

За 2021-2022 навчальний рік в закладі за допомогою бюджетних коштів була зміцнена матеріально-технічна база закладу:

- проведено ремонтні роботи

За бюджетні кошти придбано:

- книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей;

- комплекти постільної білизни;

- вогнегасники;

- каструлі;

- лопати для снігу оцинковані з держаком;

- фарбу (біла, фіолетова, синя, коричнева, червона, зелена, помаранчева);

- пральний порошок

- засіб мийний;

- відра оцинковані;

Крім цього зроблено ряд інших робіт:

- виконано заходи з підготовки енергетичного господарства закладу до опалювального періоду, копію акта надано в інспекцію Держенерго нагляду;

- перевірено стан системи опалення;

- почищено прилади опалення;

- проведено перевірку опору контура заземлення та ізоляції електромережі;

- проведено перевірку пожежних шлангів.

На сьогодні в закладі є ще ряд невирішених проблем, які вимагають значних затрат:

- часткова заміна каналізації та водопостачання;

- асфальтування території;

- утеплення закладу;

- заміна огорожі.

Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до закладу, скарг впродовж року не було.

Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю та враховуються в подальшій роботі.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей. Адже поступове осучаснення предметно-просторового середовища, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

Колектив закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Кiлькiсть переглядiв: 59